فقط برای فکرکردن (مساله ی شماره 2)

سن فرزندان پرتقال فروش راتعیین کنید.

      پرتقال فروشی که ظاهراً ساده لوح به نظرمی رسید،همسایه جدید خود راکه اتفاقاً معلم ریاضی بود،به میهمانی شام دعوت کرد. (قبل ازگرانی مرغ !!نیشخند)پرتقال فروش وهمسرش از همسایه وخانواده ی اواستقبال کردند. همسایه ازپرتقال فروش پرسید:بچه هایتان کجاهستند؟ پرتقال فروش جواب داد:مشغول بازی .همسایه پرسید: چندفرزندداریدوهریک ازآنها چندساله است؟ پرتقال فروش بازیرکی گفت: 3پسردارم که حاصل ضرب سن آنها 72 است ومجموع سن آنهابا شماره ی پلاک منزل ما برابراست ! همسایه که بامساله ی غیرمنتظره ای روبرو شده بود،فوراً به درخانه ی پرتقال فروش رفت وشماره پلاک آن رانگاه کرد.آن گاه بازگشت وگفت : مساله مبهم است . پرتقال فروش گفت ببخشیدحق باشماست. بزرگترین پسرم به دوچرخه سواری خیلی علاقه دارد! 

      راهنمایی: "مساله مبهم است " یعنی 2جواب دارد.  

/ 0 نظر / 25 بازدید