بی توجهی مسؤلان ،بی ارادگی شوراها،بی پولی مردم یامشغله دهیار(چه کسی مسؤل است؟)

چهارشنبه 11/5/1391 ؛

درمصاحبه بامسؤل خانه بهداشت روستای پلگردآقای حسن کرمی(یابه قول خیلی ها؛کریمی)عنوان شد:

      چندسالی است که روستای پلگردنه مسجدی برای نمازدارد،نه حسینیه ای برای تعزیه ونه خیراتی(1) برای دوره گردان !!!

    بیش ازیک سال است طرح هادی درروستای مان اجراشده امّّانتایج آن برای مردمعبارتنداز : تخریب مسجدروستا،جاری شدن فاضلاب منازل به کوچه ها،انباشته شدن زباله هادرداخل روستا واستنشاق بوی تعفن ،گردوخاک ناشی ازآمدوشد خودروهاو... ماگِله ای نداریم وهمه اینهاقابل تحمل اندچون هرآبادی مقدمه اش تخریب است امّا تعطیلی بدون دلیل اجرای طرح هادی فقط قابل تأمل است!!

           به هیچ وجه نمی توان خدمات انجام شده درروستابعدازانقلاب راانکارکرد        امّا چندسالی است که مهم ترین مکانهای فعالیت مذهبی وپایگاههای تجهیزجوانان درمبارزه باتهاجم فرهنگی درروستای بزرگ ومرزی مابخاطر نوشدن تخریب وتعطیل شده اند ودراحیای بنای آن هیچکس پیگیروپاسخگونیست!!

       مردم ،شوراهاومسؤلین فراموش نکنند؛ماقبل از انقلاب دراین روستایک مسجدٍمملوّ ازنمازگزار،یک حسینیه ی سرشاراز عزادار امام حسین(ع) ویک خٍرات برای دوره گردانِ بی سرپناه داشتیم.ولی امروز ...

       خیّرینِ روستا،حسینیه راخراب کردندتانوسازی کنند،بنیادمسکن شهرستان درگزمسجدرا خراب کردتاطرح هادی روستارا پیش ببرد. مردم روستابرای ساخت هردوبنا همّت کردندوزنان ماگوشواره های خود را اهدا نمودند و خشکسالی های اخیر امان نداد و جیب مردم راچنان خالی کردکه نان رانیازامروز خودمیدانندنه فرهنگ را!!

    انتظارماازمسؤلین این است که امروزبه یاری مان بشتابندچون فرداخیلی دیراست.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) خیرات یا به زبان کردی ؛خِرات منزلی بود بایک صحن حیاط و دو اتاق یکی برای چارپایان ودیگری برای صاحب چارپایان(دوره گران).

دوره گَران شامل؛آهنگران،مسگران(قَلای گران)؛خَرّاتها،کولی هاوحتّی گداها می شد.

     لازم به توضیح است که این مکان بعدازانقلاب بدلیل کم شدن دوره گردوتخریب روزبه روزآن به مرحوم احمد علی گله دارواگذار وایشان نیزبعدمهاجرت به روستای حاتم قلعه به محمدقربان تیرگانی فروختند که محل منزل مسکونی فعلی ایشان است. 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید