ایجادشهرک

دوشنبه ۱۲/۱۰/ ۱۳۹۰درجلسه ای باحضورنماینده بخشداری لطف آباد،نماینده بنیاد مسکن
استان و آقایان رضاقلی کریمی(رییس شورا) وجواد صفایی(دهیار)جلسه ای درمحل بنیاد
مسکن استان درخصوص پیشرفت طرح هادی روستا تشکیل ونمایندگان روستا درجریان مسایل
وبرنامه های بنیادمسکن درروستای پلگردقرار گرفتند.

 

به گفته آقای صفایی:توسعه ی روستای پلگردبه سمت جنوب غربی روستاوایجادشهرک وفضای
ورزشی درآن ازبین گزینه های مختلف تاییدومطالعه ونقشه برداری آن نیزبه پایان رسیده
است که بزودی عملیات اجرایی آن شروع می شود.همچنین پیمانکاران پروژه ساخت یک پلٍ
گرد برروی رودخانه روستاواتصال دو قسمت شرقی وغربی روستا به هم (که دو تن ازمهندسین
همین روستاهستند) نیزتعیین شده اند.که عملیات اجرایی آن نیز به زودی شروع وبه همت
مسولیین خدوم نظام جمهوری اسلامی شاهد روستایی آباد وتوسعه یافته خواهیم بود.

لازم به ذکراست که عملیات نقشه برداری پل فوق توسط همین مهندسین پیمانکار انجام
شده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید