پهلوانان نمی میرند1(پهلوان محمد جوادی)

دراین بخش سعی دارم پهلوانان پلگردرا درحدوسع معرفی نمایم :        

  1-   پهلوان محمد جوادی

شهرت:محمد جواد     فرزند:ابراهیم     متولد:1321   شروع کشتی:از16سالگی     سابقه کشتی گیری:23 سال  

اولین کشتی خارج ازروستا:عروسی حاج مهدی مرادنیا در روستای خاکستر

روزپنج شنبه مورخه 10/12/91به روستای پلگرد رفته وپای صحبت بزرگان وپهلوانان نشستم گزارش زیر شالوده ای ازمصاحبه ام با این عزیران است:

    پهلوان محمدجوادی درمیدان روستا به همراه عده ای نشسته بودند به جمعشان پیوسته پس ازسلام واحوالپرسی علت حضورم راجمع آوری اطلاعاتی  برای کتاب دردست تألیف آقای دکترقدیر افروند عنوان نمودم که به تقاضای برخی ازاین پهلوانان واهالی وبا کسب اجازه ازآقای افروند بخشهایی از آن را بیان میکنم .

 _  ازپهلوان جوادی خواستم ازکشتی ودوران پهلوانی اش برایمان بگوید.

ایشان به مرام پهلوانی شکسته نفسی نموده وگفت: ازحاج محمدعلی صفایی که درآن جمع بودند بپرسیدحاج محمدعلی صفایی که پسردایی حاج مهدی مرادنیا است ودرعروسی اوحضورداشته ازکشتی محمدجواد درآن عروسی چنین می گوید:

عروسی خیلی بزرگی بودپهلوانان بنام وزیادی آمده بودند برای هرکشتی 2تومان جایزه می دادندوقندی درکارنبود محمدپهلوان کشتی های زیرراگرفت:

1-اولین کشتی باحاجی حسین خان شیروی گرفته اورا2 فن از3فن ضربه فنی نموده وبرنده شد.

2-دومین کشتی با شخصی بنام کربلایی علی گرفت(معروف بود کربلایی علی هرگزبه پشت نمی افتد) اورانیز ضربه کرد[پهلوان جوادی اضافه کردپس ازآنکه اوراضربه کردم اززیر5تومان درآورده مرا بوسیدوگفت تابه حال چنین ضربه فنی نشده ام].

3-سومین کشتی را باپهلوان محمودسپاهی ازسنگ دیوار گرفت کربلایی مهدی صفاییان به محمودسپاهی گفت اگر این پهلوان پلگردی رازمین بزنی 100 تومان جایزه به تومیدهم.        

    هردوپهلوان به میدان رفتند دریک حرکت خیلی سریع پهلوان جوادی ،پهلوان سپاهی رابلندکرده وچندین چرخ داده وبالای تیرهای چوبی کنارمیدان گذاشتند وفن دوم را پهلوان سپاهی کشتی نگرفت.

        پهلوان جوادی اضافه کردند : حاجی حسن آقا نزد من آمدوگفت عده ای ازاینکه پهلوانشان رازمین زدی ناراحت شده و  به روستای رباط رفته اند تا کسانی رابرای دعوا بیاورند یا موقع بازگشت شما، جلویتان رابگیرند،بنابراین شماسریعا ازخاکسترخارج شوید . مانیز بادوستانمان ازخاکسترخداحافظی کردیم.

پهلوان جوادی ادامه دادند : وزن من 68 کیلوگرم بود امّا در مسابقات فقط به شرطی به من اجازه کشتی میدادند که درسنگین وزن کشتی بگیرم!!  ازجمله درکشتی کلات محل کاخ خورشید که در تصویر زیر می بینید ومن قهرمان شدم:

 

ازراست به چپ:1-عباس خان جلایر2-بخشداروقت کلات آقای مهاجری زاده 3 - پشت سربخشدارپهلوان حسین کریمی ازلاین نفرسوم این دوره ازمسابقات4- پهلوان محمدجوادی نفراول 5- درسمت چپ وبلندقدترین کشتی گیرپهلوان علی اکبرافسری ازقله زونفردوم مسابقه.

     سایرکشتی گیرانی که ازشما زمین خورده اند؟

 تقریبا 93پهلوان معروف راضربه فنی کرده ام 1-حسین پهلوان ازایدلیک2-محسن پهلوان3-حاجی گل محمدپهلوان4-علی پهلوان پایدار5- خدا چَقَر 6-...

   ازچه کسانی زمین خورده اید؟

         یکبار از پهلوان حسین پناهی 1 فن افتادم و2 فن دیگر اورا ضربه کردم.     

         امّا فقط یکباردر سن 50 سالگی ازیحیی پهلوان(زارع)ازروستای رباط که جوان رشیدی بود 1 فن افتادم وفن بعدی را هرکارکردن نگرفت!! واین آخرین کشتی من شد.

      نقاط قوت شما درکشتی؟

قدرت بازوانم خیلی زیاد بود. فراموش نمیکنم درعروسی حاج مهدی مرادنیا (باصدای بلند )حاج ذوالفقار جلایر گفت: این بازوان کجاپرورش یافته اند!؟  گفتم اینها با نان جو اینطور شده اند!  

   پرسیدم پهلوان جوادی فن شما در کشتی؟

با دست راستم بند کمر وبادست چپم پاچه ی رغیبم را میگرفتم اگر3-2 نفر روی هم بودند بلند کرده ومی پیچاندم.!!

آیا درمسابقات دیگری هم شرکت داشته اید؟

درمسابقات درگز شرکت وبا وزن کمم در سنگین وزن قهرمان شده ام که متأسفانه تصاویرش راندارم وامیدوارم روزی بادیدن آن عکسها که احتمالا تربیت بدنی شهرستان درگز داشته باشند جوانی ام را بازیابم.

درمسابقه ای استانی دردرگزکه پهلوان احمد وفادار نیز حضور داشته و مارا تمرین میدادند وازافتخاراتم شاگردی ایشان است خیلی مرا تشویق وتعریف میکردند  ومن باضربه کردن پهلوانان بنامی همچون: صفرپهلوان – پهلوان ابراهیم سعادتی (همه میگفتن ابراهیم امسال اول میشه) – پهلوان گل پرور ازچاپشلو و ...  قهرمان شدم.

پهلوان جوادی: افسوس که خیلی زود پیر می شوی !!

کشتی کدام پهلوان پلگرد ی را می پسندید؟

محمدقلی روحی کشتی خوبی میگرفت اما خیلی با حوصله بود ولی کشتی رضاقلی کریمی را خیلی دوست داشتم چون مثل خودم سریع و باقدرت میگرفت.

الان از کشتی چه کسی لذت می بری؟

هروقت 2نفر کشتی می گیرند چنان هرس وشوقی مرا میگیرد که از دیدن کشتی لذت نمی برم!!

 آخرین حرف شما؟

آرزو داشتم روزی از تلویزیون بامن مصاحبه ای می شد تا ازگذشته کشتی ورسم پهلوانی بگویم وبه کشتی گیران بگم هدف ازکشتی قهرمان شدن نیست بلکه آیین پهلوانی راحفظ کنید!!

/ 2 نظر / 172 بازدید
موسی آراسته

از اینکه از پیشکسوتان و پهلوانان روستا گزارش تهیه کردید کمال تشکر و قدردانی را دارم واقعا دستتون درد نکنه

آرمانسرا

بسیار بسیار زیبا بود.سرگذشت پهلوان جوادی را بارها شنیده بودم .ولی اندام پیل پیکر او را تاکنون ندیده بودم ، بویژه ماهیچه های سه سر ران که همیشه روی زانو می افتاد، و این نشان از قدرت او داشت. مال ئاوا [گل]