خواننده ی عزیز اگه در مورد سوالات زیر هر نوع اطلاعی دارید(از قبیل چگونگی و سال انجام کار، شخص یا اشخاص مجری و عاملان انجام آن و...) حتما در قسمت نظرات برایم ارسال کنید تا مورد استفاده قرار گیرد :

1- اولین بار در چه سالی  ماشین (خودرو) به پلگرد آمد؟

2-اولین با در چه سالی جاده پلگرد درست شد؟

3- اولین بار درچه سالی برق به پلگرد آمد؟

4- اولین با در چه سالی برق سراسری به پلگرد آمد؟

5- اولین بار در چه سالی آب لوله کشی به خانه ها آمد؟

6- اولین با درچه سالی مدرسه ابتدایی پلگرد درست شد؟

7- اولین با در چه سالی خانه بهداشت پلگرد راه اندازی شد؟

8- اولین با درچه سالی خط تلفن به پلگرد آمد؟

9-  اولین بار در چه سالی خط تلفن به خانه ها رفت؟

10- اولین با درچه سالی مدرسه راهنمایی به پلگرد آمد؟