قریب یک هفته است که پروژه آسفالت خیابان اصلی روستا تا منزل مرحوم اسماعیل حجی (ابتدای حیاط اسماعیل کریمی) به همت بنیاد مسکن شهرستان مخصوصا ریاست محترم این بنیاد جناب آقای مهندس رمضان یزدانپناه به پایان رسیده است .

 این آسفالت از نوع گرم وبه قطر6سانتی متر است. با تشکر فراوان ازآقا مصطفی کریمی که تصاویر زیر را ارسال نمودند:

ازراست:1-حاج اسماعیل باغبان2-پهلوان محمدجوادی3-محمدآراسته4-پهلوان محمدرضوانی5-حسینعلی گله دار6-حاج گل محمدسبحانی 7-احمدخان رهنما8-صفرمحمدآگاه9-بیگ نظردهقان10-حسین صلاحی.

خدا قوت

امیرحسین(پسرعیسی خان شاطر!)