آیا تا به حال از خود پرسیده اید : چرا پلگرد روستایی قهرمان پرور بوده ؟

 حبیب پهلوان حقی ( که 15-10 سالی است از فوتش گذشته و شاهدان عینی می گویند از این سمت آب شمسی خان به آن طرفش می پرید ) ! - علی پهلوان برزگر - پهلوان محمد جواد ی که هنوز صحبت از کشتی خیره کننده اش هست - پهلوان رضا قلی کریمی که چابکی اش هر بیننده ای را مبهوت می کرد. - پهلوان محمدقلی روحی که استاد تفکر وصبر در کشتی بود.-پهلوان نادر رضوانی چابکی وابهت کشتی اش قلب هربیننده ای را به تپش بیشتروامیداشت - پهلوان حسن جوادی فنهای کشتی اش بیینده را به سر شوق می آورد. پهلوان محمود جوادی به مار جعفری معروف بود. پهلوان قربان محمد کریمی به غیر قابل پیش بینی شهرت داشت . پهلوان برات کریمی استاد فن های چوخه . - پهلوان محمدرضوانی اعتماد به نفس وخونسردی اش- پهلوان عباس کرمی فن چپه چاقرمه اش- پهلوان اسماعیل رهنما مهارت در فن زدن و مرام پهلوانی اش . - پهلوان رضا آراسته شکسته نفسی اش و ...

 شاید  تاریخ  بتواند بخشی از سؤال فوق را پاسخ دهد.

در مقدمه کتاب " قیام ابو مسلم آمده است که : ابومسلم خراسانی از در گز و محلی بین گورکان (تیرگان) و پلاشگرد(پلگرد) [ چشمه زو] بپا خواسته است.

مرحوم ابوالفضل قاسمی در کتاب "خاوران گوهر ناشناخته ایران" آورده اند : یکی از قهرمانان اشکانی بنام پلاشان در محل فعلی پلگرد می زیسته به همین دلیل اسم این محل " پلاشان گرد" یا پلاشگرد یعنی محل زندگی پلاشان بوده .

بنابراین باید نسل پلاشان و ابومسلم  ، پهلوان باشد تا همچنان نام نیاکانش به خوبی و پهلوانی یاد شود.