نوجوانان دیروز پلگرد وسرمایه های امروزایران:

 

ردیف پشت سر(ازراست به چپ):1-علی فرزانفر(شغل نظامی درجه سرهنگ)2-رضاجعفری(شغل کشاورز)3-محمدرضوانی(شغل معاون آموزش وپرورش کلات ) 4-محمدمظفری(شغل آزاد) 5-موسی الرضاجعفری(شغل کارمند)6-علی محمدارجمندی(شغل کشاورز)

ردیف جلو(ازراست به چپ) :1-علی درگاهی (شغل آزاد)2-جلال سلیمانی (شغل:معاون مجتمع )

3-احمدصفایی(مهندس ناظر)