تصاویر زیر را دوست عزیزم آقای محمد رمضانی فرزند علی زحمت کشیده وبرایم ارسال نمودندضمن تشکر فراوان ازایشان آنهارا تقدیم میکنم به تمام کسانی که سرزمین مادری شان را دوست دارند:

                  مسجد قدیم پلگرد

           مسابقه دو باکیسه

       راهپیمایی 22 بهمن درپلگرد

      این راه به بهشت میرود!!!!

     میدان والیبال قاچاقی!!

            تیم فوتبال !

           مسابقه دو 2 کیلومتر

         پلگرد در بهار

             سر سبز باشی میهن من

        عروسی در پلگرد

دوستم اسم این عکسو گذاشته بود"دانشگاه تهران سال52!"امّا من میگم "حمام آفتاب در پلگرد"

           آینده سازان پلگرد