پلگرد در پاییز1391

  

                   اجرای طرح هادی

                   پلگردا ! آبادیت آرزوی من است.

                       آفتابت مستدام

                           طلایی تر از همیشه !

        نهال گًَــُران (درِه گرگها )! ! تو چه مشقتها که به خاطر این اسم نکشیدی! 

    فردا آفتاب بدون توهم طلوع می کند! پس تازنده ای زندگی کن!

                        زندگی جاریست

  آقا رضاهنرمند ممنون که لبخندزیبایت را هدیه ی پلگرد کردی!