کشاورز زحمتکش همچنان شغل پدرانش رامقدس دانسته و ادامه ی آنرا لذت میداند.

          آقای صفرمحمد آگاه قریب 70سال سن دارد در بهار وتابستان کشاورزی (دیمه کاری) ازقبیل گندم، جو،خربزه وهندوانه های شیرین دیم وکنجدکاری داردودرپاییز باتبدیل کنجد به روغن به روش اجدادی اش وفروش آن وسایر محصولاتش امرارمعاش می کند.

     - از زندگی اش خیلی راضی هست.

     - نماز اول وقت را مهمترین وظیفه خود می داند.

     -  سفربه کربلا وزیارت امام حسین (ع) را بهترین سفر عمرش می شمارد.

     - نوحه خوانی ومرثیه سرایی راخیلی دوست دارد.

     - رمز سلامتی اش راکار کردن میداند .

    تصاویر زیر بخشی از تلاش این پیرمرد است در پاییز1391 روستای پلگرد:

 

سنگ جهاز(جواز) ! چه کسانی دورت چرخیدند وبا  فشار این چوب ازتو روغن گرفتن؟

            لبخند بزن شیر مرد!