دختر کرمانج ! به راستی که این لباس زیبا زیبنده ی توست و حجابت دراین لباس مادری افتخار همه ی کرمانجهاست.