تعدادخانوار: 183

جمعیت: 683 نفر (مرد :355نفر و زن :328 نفر)

بالای 60سال : 94 نفر (مرد:47 نفر و زن: 47نفر)

 بالای 85سال :2نفر(عبارتندازآقایان 1-محمدامیری 2- براتعلی درگاهی)

لازم به توضیح است که تمامی مردم روستاکردزبان (کُرمانج)هستند.