محمد،حسن وحسین دریک ردیف پشت سرهم طوری ایستاده اندکه هرنفرفقط می تواند به نفرات جلوی خودنگاه کند.حسین نفراول،حسن پشت سراو،محمدپشت سرحسن. ولی نفرجلونمی تواند نفرات پشت سرخودراببیند.هرسه نفرآنهاریاضیات خوبی دارندوباهوشند.

         ازیک کیسه که 3 کلاه آبی و  2 کلاه قرمز داردوهرسه نفرازرنگ وتعدادکلاه هااطلاع دارند،روی سرهریک کلاهی قرارمی دهیم.

         حالااز این سه نفرمی خواهیم رنگ کلاه خودرا(بادلیل) وبدون اینکه نگاه کنندبگویند.

محمدکه رنگ کلاه حسن وحسین رامی بیند ، پس ازکمی تفکرمی گوید: من نمی دانم کلاهم چه رنگی است. حسن که رنگ کلاه حسین رامی بیندنیزبعدازکمی تفکرمی گوید: من نیزنمی دانم ، امّّاحسین پاسخ می دهد: « رنگ کلاه من آبی است.» !!!

       به نظرشما حسین چگونه این نتیجه ی درست راگرفت؟