دو یار کودکی : سمت راست عمومصیب سهیلی وسمت چپ دایی اسماعیل کرمی

بخندتادنیا به روت بخنده ازراست : عمه زهرا همسرملاعلی محمدصفامنش،عمه مرصع همسرمحمدعلی غلامی و عمه خدیجه همسرمرحوم حسن قانعی مقدم(حسن تات)

ازراست:حاج گلمحمدسبحانی،یوسف خان صابری،مصیب سهیلی،اسماعیل کرمی، ملاعلی محمد صفامنش و نادرحسین قهرمان